Compartimentul financiar-contabil


Compartimentul financiar-contabil

Întocmeşte,  Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe care îl prezintă Consiliului de adminstraţie  spre consultare şi apoi spre aprobare Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   

 Activităţi:

- întocmeşte,  Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe care îl prezintă Consiliului de adminstraţie  spre consultare şi apoi spre aprobare Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- urmăreşte încadrarea cheltuielilor efectuate în bugetul de cheltuieli aprobat, cu respectarea legislaţiei;
– întocmeşte lunar contul de execuţie, îl aduce la cunoştinţa conducerii instituţiei şi Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
– întocmeşte trimestrial bilanţul contabil pe care îl prezintă Consiliului de administraţie şi îl depune la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud;
– asigură, conform prevederilor Legii 82/1991, evidența contabilă la zi;
- întocmeşte anual statul de funcţii, care este dezbătut în Consiliul de administraţie şi supus aprobării Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud;
– asigură condiţiile organizatorice pentru bună administrare a patrimoniului existent, evidența şi integritatea acestuia;
- întocmeşte dările de seamă şi rapoartele statistice prevăzute de lege privind salariile, investiţiile etc., şi le depune la termenele prevăzute organelor în drept;
– se preocupă de atragerea unor surse de finanţare prin sponsorizare sau accesare a unor fonduri din alte surse (programe de finanţare internă şi externă) pentru derularea unor proiecte de dezvoltare a instituţiei;
– asigură, conform legii, întreaga documentaţie necesară fiecărui act contabil;
- asigură organizarea arhivei bibliotecii potrivit legislaţie în vigoare.  

Contact:

str. Alexandru Odobescu, nr. 11, parter

0363401356