„Conferințele de vară de la Telciu”

Thursday/Joi, 25. 08. 2016

20:30 – Dinner at a local restaurant in Telciu/Cină la un restaurant local în Telciu

Friday/Vineri, 26. 08. 2016

Conference room of the ”George Coșbuc” County Library in Bistrița/Sala de conferințe a Bibliotecii Județene ”George Coșbuc” din Bistrița

8:00Travel to Bistrița/Deplasare la Bistrița

9:00 – The Morning Coffee /Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venitIoan Pintea (director of the ”George Coșbuc” County Library) and Manuela Boatcă (organizor)

Panel # 1: Rural transformations: Modernity at Work

Chair/prezidează: Ion Matei Costinescu

9:30 Irina Marin, University of Leicester, (United Kingdom) – ”Land Reform and Social Combustibility around the Triple Frontier between Romania, Austria-Hungary and Tsarist Russia at the End of the 19th, beginning of the 20th Century”/”Reformă agrară și combustibilitate socială în provinciile din jurul triplei frontiere dintre România, Austro-Ungaria și Rusia țaristă la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea”.

10:00Alina Juravle, University of Bucharest (Romania)  – ”Neo-serfdom and State-driven modernization in Greater Romania’’/ „Neoiobăgia și modernizarea României Mari prin intervenția Statului”.

10:30Sorin Mitulescu, Lumina – University of South-East Europe (Romania) –  ”Modernization projects in rural Romania: cooperativization”/ „Proiecte de modernizare in mediul rural romanesc: cooperativizarea”.

11:00Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 András Vigvári, Cecilia Kovai, Tamás Gerőcs, Hungarian Academy of Science Working Group for Public Sociology “Helyzet” (Hungary) – ‘’What Role for Eastern European Rural Areas in The International Division of Labor?’’/”Care este rolul ariilor rurale din Europa de Est în divizarea internațională a muncii?”.

11:45Dan Brett, The Open University, (United Kingdom)  – ’’Rural Politics and Political Transformation after World War One in Eastern and Western Europe”/ „Politica în mediul rural și transformarea ei după Primul Război Mondial în Europa de Est și cea de Vest”.

12:15 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

Panel # 2: Navigating Modernity in Rural Spaces: Magic, Religion and the Arts

Chair/prezidează: Manuela Boatcă

14:30 Theodor Constantiniu, Gheorghe Dima Music Academy (Romania) – ”Configuring a distinct musical space: the emergence of the Romanian national school of composition between the Western canon and the resources of the local music”/Configurarea unui spațiu muzical distinct: emergența școlii naționale românești de compoziție între canonul occidental și resursele muzicilor locale’’.

15:00Alexander De Tey, Independent Researcher, Berlin, Germany  – Listening synergy between modernism and ruralism in Machines Agricoles by Darius Milhaud”/Ascultînd sinergia dintre modernism și ruralism în Machines Agricoles de Darius Milhaud”.

15:30 Doina Vasile, Independent Researcher, Bucharest (Romania)- ”Voices of Belief Or : Why The Devil Is Not as Black as He Is Painted”/Vocile credintei sau de ce nu-i dracul asa de negru ?”.

16:00Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Alina Ciubotaru, University of Bucharest (Romania) – Modernization vs. Magical Realism in the feminine rural space from Ana Castillo’s novel”/”Modernizare versus Realism magic în spaţiul rural feminin din romanul So Far from God de Ana Castillo”.

16:45 Valer Simion Cosma, University of Pécs (Hungary) – ‘’Religiosity and the making of the peasant backwardness. Romanian religiosity and the Western gaze (18-19th centuries)’’/Rolul religiozității în construirea înapoierii țăranilor. Călători occidentali despre religiozitatea românilor (secolele XVIII-XIX)”.

17:15 –  Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina

 

Saturday/Sâmbătă 27. 08. 2016

Conference room of the Village Hall from Telciu/Sala de Conferinţe a Primăriei Comunei Telciu

9:00 – Morning coffee/Cafeaua de dimineață

9:15A few welcoming words/ Scurt Cuvânt de bun venitSever Mureșan (mayor Telciu) and Valer Simion Cosma (organizor)

Panel # 3  Debunking Modernity from Below: Rural Case Studies

Chair/prezidează: Valer Simion Cosma

9:30 Cornel Micu, University of Bucharest (Romania) – ’’The myth of the interwar free Romanian peasant’’/Mitul „ţãranului liber” în România interbelicã”.

10:00 Bogdan Vătavu, Center for the Study of Modernity and the Rural World (Romania)-‘Modernity as a catalyst for crime. Modernization and criminality in early modern Romania(18th to mid-19th centuries)”/ Modernitatea ca un catalizator pentru crimă. Modernizare și criminalitate în România la începutul modernității (secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea)”..

10:30 Boldizsár Megyesi, Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences, (Hungary) – ”New practices conserving traditional patterns: changes of farm-structure and land-use in Hungary, a qualitative analysis”/Noi practici în conservarea tiparelor tradiționale: schimbări în structura fermelor și a utilizării pămîntului în Ungaria”.

11:00 – Coffee break/Pauză de cafea.

11:15 Juan F. Gamella, Giuseppe Beluschi Fabeni, Elisabeth Gómez Oheler, and Vasile Muntean, University of Granada (Spain) – ”Rural cosmopolitans : The changing transnational hierarchies and self-definitions of three Roma family Networks in their present European Diaspora”/”Cosmopoliți rurali: Ierarhii transnaționale și auto-identificări schimbătoare în cazul a trei rețele de familii rrome în diaspora lor europeană”.

11:45 Alina Branda, Babeș-Bolyai University (Romania)’’On rurality and Modernizing Processes. A Case Study”/”Despre ruralitate și procesul modernizării. Un studiu de caz”

12:15 – Conclusions/Concluzii

13:00 – Lunch/Prânzul

Panel # 4: Rurality – between Vestige and the Last Frontier

Chair/prezidează: Juan F. Gamella

14:30Donald Davis, Virginia Tech University/University System of Georgia (USA) –”Ecological Imperialism and the End of Environmental History: Re-thinking Central Europe’s Local/Global Landscape”/”Imperialismul ecologic și sfîrșitul istoriei mediului înconjurător: Regândind peisajul local/global în Europa Centrală”.

15:00 George Iordachescu, Institute for Advanced Studies Lucca (Italy) – ”Museifying rurality for whom? Heritage production and commodification of authenticity under EU funding schemes for tourism development in Romania”/„Pentru cine se muzeifică ruralitatea? Producția de patrimoniu și comodificarea autenticității prin schemele de finanțare ale Uniunii Europe pentru dezvoltarea turismului în România”.

15:30 Iulia Hurducaș, University of Sheffield, (United Kingdom) – ”Constructing the Rural Periphery on the Vișeu River Valley, Maramureș, Northern Romania”/”Construind periferia rurală pe Valea Vișeului, Maramureș”.

16:00Coffee break/Pauză de cafea

16:15 Zsusza Plainer, Romanian Institute for Research on National Minorities (Romania) – “My colleagues were unlearned communists who came from villages” – ethnicity, class,  gender and local identity in a female life-story from Baciu”/ “Colegii mei erau comunişti neşcoliţi de la ţară” – etnicitate, clasă socială, gen şi identitate locală în povestirea de viaţă a unei femei din Baciu

16:45 – Keynote: Vintilă Mihăilescu, National University of Political Studies and Public Administration, (Romania) – ”The wealth of poverty. Turning rural underdevelopment into a resource of development”/”Bogăția sărăciei. Transformînd subdezvoltarea rurală într-o resursă pentru dezvoltare”.

17:45 – Conclusions/Concluzii

20:00 – Dinner/Cina