Home » REGULAMENT PENTRU PUBLIC

REGULAMENT PENTRU PUBLIC

 

Regulament pentru public

I. Generalităţi

 1. Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc“ se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu prevederile legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi la drepturile conexe;
 2. Pot beneficia de serviciile bibliotecii cetăţeni români care au domiciliul stabil în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar ceilalţi cetăţeni români şi străini au acces limitat;
 3. Utilizarea serviciilor şi a bunurilor bibliotecii este gratuită. Pentru documentele pierdute, deteriorate sau distruse se plăteşte conform prevederilor legale.
 4. (4).Programul pentru public al bibliotecii:
  1. la sediul central:

II. Orarul

 • luni – joi: – de la ora 8.00 la ora 18.00
 • vineri: – de la ora 8.00 la ora 16.00;
 1. Eventualele derogări ale programului la sediul central precum şi orarul Filialei Andrei Mureşanu vor fi anunţate prin canalele de comunicare uzuale: afiş, situl bibliotecii, mass-media,facebook.
 2. Biblioteca judeţeană „George Cosbuc“ asigură următoarele servicii pentru public:

III. Servicii

 • Împrumutul la domiciliu de documente de bibliotecă prin secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii şi a Filialei Andrei Mureşanu.
 • Studiul documentelor de bibliotecă în Sala de lectură.
 • Cercetarea şi studierea manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite colecţii speciale-bibliofilie (carte veche românească tipărită până la 1830, carte românească tipărită între 1831-1865, carte străină tipărită până la 1750, manuscrise şi scrisori autografe, gravuri şi hărţi vechi) sau fond tradiţional (carte tipărită între 1850-1949), în sala de lectură destinată acestui scop;
 • Audierea şi vizionarea individuală a casetelor video sau audio, CD-ROM-uri audio sau digitale în Compartimentul Mediatecă;
 • Accesul la colecţiile altor biblioteci prin împrumutul interbibliotecar şi acces on-line prin intermediul reţelei globale de informare;
 • Asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem automatizat;
 • Consultaţii bibliologice şi de tehnică a muncii intelectuale la cererea utilizatorilor sau a instituţiilor;
 • Informare şi documentare bibliografică pe baza colecţiilor proprii sau ale altor biblioteci utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în colecţiile bibliotecii, respectiv acces on-line la resursele disponibile din reţeaua informatică naţională şi după caz, internaţională;
 • Referinţe tradiţionale şi electronice;
 • Informaţii factologice si bibliografice de interes local înregistrate în baze de date proprii sau în alte baze de date;
 • Manifestări culturale: simpozioane şi colocvii, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, concursuri, vernisaje de expoziţii, etc.

IV. Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor

Înscrierea utilizatorilor

 1. Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza „contractului de utilizare“ ce se încheie la data înscrierii la bibliotecă. Semnarea „contractului de utilizare“ constituie actul juridic, prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale, materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate precum şi folosirea celorlalte bunuri materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului Regulament;
 2. În baza încheierii „contractului de utilizare“ se eliberează „permisul de intrare“ pe baza căruia se asigură accesul în sălile bibliotecii;
 3. Obţinerea „permisului de intrare“ se face pe baza actelor de identitate (buletin, carte de identitate – pentru cetăţenii români – sau paşaport – pentru cetăţenii străini);
 4. Persoanele sub 14 ani pot fi înscrise de către unul din părinţi/tutore pe baza actelor mentionate in articolul (9.) si pe baza certificatului de naştere;
 5. La înscriere vor fi solicitate numai acele date personale prevăzute în fişa de înscriere şi . Bibliotecarilor le revine obligativitatea de a păstra confidenţialitatea datelor conf. Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 6. „Permisul de intrare“ este personal, netransmisibil şi individualizat printr-un cod numeric, unic pentru fiecare utilizator;
 7. „Permisul de intrare“ este valabil cinci ani de la data (anul) înscrierii;
 8. În cazul pierderii, deteriorării sau furtului permisului utilizatorul nu va mai beneficia de serviciile bibliotecii decât după procurarea unui nou permis,  Permisul trebuie declarat pierdut, furat sau deteriorat cu proxima ocazie;
 9. La schimbarea datelor survenită în urma eliberării unei noi cărţi de identitate, utilizatorul este obligat să comunice modificările în termen de 10 zile;
 10. Semnarea „fişei contract“ la înscriere de către utilizator şi înregistrarea împrumuturilor în prezenţa acestuia, în sistemul de evidenţă informatizat, pe baza codurilor de pe permisul de intrare, constituie actul juridic prin care acesta confirmă efectuarea serviciului de împrumut, precum şi obligativitatea acceptării responsabilităţilor ce-i revin, conform prezentului regulament.
 11. Pot beneficia de serviciul de împrumut la domiciliu după cum urmează:
  1. Cetăţenii cu domiciliul stabil într-una din localităţile judeţului Bistriţa-Năsăud;
  2. Cetăţenii străini şi romani din afara judeţului care studiază în învăţământul general, liceal, universitar şi postuniversitar din municipiul Bistriţa;
 12. Împrumutul la domiciliu se poate face numai de titularul „Permisului de intrare“. Pentru membrii aceleiaşi familii, împrumutul se poate face de către unul dintre aceştia, împuternicit în scris în „Fişa contract de împrumut“ de către titulari;
 13. Utilizatorul titular răspunde de prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului de către împuternicit;
 14. La cererea bibliotecarului, utilizatorul este obligat să prezinte alături de “Permisul de intrare” şi actul de identitate;
 15. Fiecare cititor poate împrumuta la domiciliu pînă la 3 cărţi, din secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii si al Filialei Andrei Muresanu;
  1. Numărul şi perioada de împrumut la domiciliu pentru o tranzacţie sunt variabile în cazul altor tipuri de documente ( de exemplu: periodice şi documente multimedia: casete audio, video, CD-uri, CD-Rom-uri, DVD-uri) în funcţie de valoarea materială şi de frecvenţa solicitării de către utilizatori;
 16. La cerere se fac rezervări (reţineri) de documente, care se păstrează 5 zile de la data înştiinţării. Sunt acceptate şi rezervări prin telefon sau e-mail;
 17. În vederea elaborării unor lucrări care necesită o consultare bibliografică mai amplă, se vor împrumuta până la 8 documente de bibliotecă în baza aprobării unei cereri adresate conducerii de către utilizator. Cererea va conţine obligatoriu tema lucrării şi scopul realizării acesteia;
 18. Termenul maxim de împrumut este de 14 de zile pentru fiecare document de bibliotecă;
 19. Termenul de restituire se poate prelungi, la cerere;
 20. Restanţierii vor putea prelungi termenul de împrumut doar cu aprobarea bibliotecarului
 21. Împrumuturile efectuate în condiţiile art. (23), beneficiază de prelungirea termenului de restituire;
 22. Pentru documentele cu frecvenţă mare de circulaţie termenul se poate reduce la minimum 10 zile fără drept de prelungire;
 23. Pentru obţinerea documentului de biblioteca în vederea consultării pe loc, utilizatorul completează un buletin de cerere pentru fiecare titlu solicitat;
 24. Discurile, casetele audio, casetele video şi DVD-urile de la Compartimentul Mediateca se studiază şi se vizionează în sala special amenajată, pe baza completării buletinului de cerere respectând prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare;
 25. CD-ROM-urile se consultă, cu excepţia celor instalate în sistem, în cadrul Comaprtimentului Mediateca;
 26. Documentele de bibliotecă solicitate în vederea consultării pe loc se vor utiliza numai în secţiile care le gestioanează;
 27. Pentru protejarea unor categorii de documente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, se dispun măsuri speciale de consultare după cum urmează:
  1. Documentele de bibliotecă din fondul colecţiilor speciale-bibliofile şi cele din fondul tradiţional se pot consulta în sala de lectură  în urma completării unui tipizat;
  2. Utilizatorii nu pot fotocopia cu aparate analogice sau digitale proprii documentele care fac parte din fondul colecţiilor speciale-bibliofile şi fondul tradiţional, decât cu aprobarea conducerii;
  3. Documentele din fondul colecţii speciale-bibliofile şi fondul tradiţional cu stare fizică precară nu se pot consulta;
  4. Documentele ce fac parte din fondul colecţiilor speciale-bibliofile şi fondul tradiţional pot fi consultate pe baza legitimaţiei de cercetător sau a altui document care atestă obiectul unei cercetări ştiinţifice;
  5. Dacă pentru documentele din fondul tradiţional există reeditări, se vor consulta numai acestea din urmă. Excepţie fac cererile de documentare în vederea redactării de lucrări ştiinţifice, menţionate pe verso-ul buletinelor de cerere;
  6. Documentele din fondul “depozit legal” constituie “fond intangibil” şi nu pot fi consultate.
 28. Accesul în sălile de lectură, referinţe, audiere sau vizionare este admis numai în baza permisului de intrare şi a actului de identitate;
 29. Utilizatorul este obligat să verifice la primire, starea fizică a documentelor de bibliotecă, semnalând defecţiunile; la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Utilizatorul va restitui documentul de bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit. În caz contrar, va raspunde material pentru prejudiciul cauzat;
 30. Utilizatorii îşi pot consulta mesajele e-mail sau pot efectua activităţi de fotocopiere, procesare de text, copiere de date pe dischete şi compact-discuri sau pe alte suporturi de natura electronica;
 31. Se interzice accesarea de situri Internet cu caracter pornografic, ofensator sau defăimător;
 32. Se interzice introducerea materialelor de propagandă sau materiale inflamabile şi pirotehnice.
 33. Accesul în sălile de împrumut, lectură şi audiţii, cu mape, sacoşe, serviete, paltoane, pardesie etc. este interzis. Acestea vor fi depuse în spaţiile special amenajate;
 34. In cazul in care situatia o impune utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la ieşirea din zonele de acces public, pentru a se depista eventualele sustrageri de documente de bibliotecă;
 35. Utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată care să permită activitatea de lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă. Consumul de alimente, băuturi, şi fumatul sunt permise numai în locurile prevăzute cu aceasta destinaţie;
  1. Instituţia este monitorizată video şi dispune de sistem antifurt.
 36. Se interzice accesul cu animale în incinta bibliotecii;
 37. Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale se îmbolnăveşte de o boală contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca odată cu restituirea lor să anunţe biblioteca pentru a se lua măsuri de dezinfecţie sau distrugere, după caz;
 38. Utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul operării tranzacţiei să verifice starea documentelor şi să semnaleze bibliotecarilor eventualele defecte. În caz contrar, vor răspunde material pentru deteriorarea lor;
 39. Utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze computerele şi materialele aferente conform regulilor afişate, să nu degradeze aparatura din dotare şi mobilierul;
 40. Este interzis utilizatorilor să remedieze singuri eventualele deteriorări ale documentului, ale aparaturii sau ale altor bunuri din dotarea bibliotecii.
 41. În caz de nerespectare a termenului de împrumut se vor lua următoarele măsuri:
  1. După 30 de zile de la data expirării termenului de împrumut se va expedia o notificare scrisă;
  2. Începând cu cea de-a 60-a zi de întârziere utilizatorul restanţier este pasibil de a fi acţionat în instanţă.
 42. Pentru despăgubirea bibliotecii ca urmare a daunelor produse de utilizator, acesta are următoarele obligaţii:
  1. În caz de pierdere, sustragere de către terţi, deteriorare totală sau parţială a documentelor de bibliotecă:

Împrumutul

Comportamentul utilizatorului

V. Despăgubirea daunelor

 • să anunţe în cel mai scurt timp posibil bibliotecarul de serviciu de la secţia căreia-i aparţine documentul;
 • să restituie bibliotecii un exemplar identic (aceeaşi ediţie) sau
 • să achite contravaloarea actualizată a documentului pierdut conform normelor legale.
 1. În caz de deteriorare totală sau parţială a altor bunuri materiale din interiorul bibliotecii:
 • Să restituie bibliotecii un bun identic sau
 • să achite valoarea de înlocuire a bunului distrus sau deteriorat.
 1. Pentru utilizatorii minori, despăgubirile vor fi suportate de către părinţi/tutori.
 2. Biblioteca nu răspunde de bunurile lăsate de utilizatori în afara spaţiilor destinate păstrării lor.
 3. avertisment verbal, pentru incalcarea normelor prezentului Regulament şi pentru atitudini necuvincioase. Avertismentul va fi notificat în fişa utilizatorului, datat şi semnat de către bibliotecar.
 4. suspendare temporară până la 90 de zile a dreptului de acces la serviciile bibliotecii:
  1. folosirea permisului unei alte persoane fără împuternicire expresă se sancţionează cu suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii pentru ambele persoane implicate pe o perioadă de 30 de zile;
  2. în situaţiile prevăzute la articolul (51);
  3. fumatul, introducerea şi consumul alimentelor, băuturilor si a altor substante în afara spaţiilor special amenajate, se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile;
  4. accesarea site-urilor Internet în sensul art. (37) se sancţionează, după primul avertisment, cu suspendarea pe o perioadă de 30 zile;
  5. nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă între 30 zile şi 60 de zile;
  6. scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului, se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;
  7. deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini) se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 90 de zile;
  8. întârzierile repetate şi slab justificate de restituire a documentelor la termen pot atrage suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile.
 5. Suspendarea drepturilor pentru o perioada non/determinată mai mare de 90 de zile se va decide, la propunerea scrisă a şefului de serviciu de la Relaţii cu Publicul, de către directorul bibliotecii în cazul cumulării mai multor abateri sau a unor fapte grave neprevăzute în prezentul regulament.
 6. Sustragerea documentelor de bibliotecă sau ale altor bunuri materiale aflate în patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare de către autorităţile îndrituite.
  1. Flagrantul dovedit de către angajaţii bibliotecii, constatat prin proces verbal, constituie cauză de suspendare pe o perioadă nedeterminată a accesului la serviciile bibliotecii coroborata cu obligativitatea despăgubirii eventualelor daune produse, indiferent de calificarea juridică a faptei.
 7. Sancţiunile pot fi aplicate cumulat şi pot fi contestate de către utilizator conform normelor în vigoare.
 8. Derogarea de la prevederile prezentului regulament va fi hotărâtă de către conducerea bibliotecii.
 9. Prezentul regulament este Anexă la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii , aprobat de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2013.

VI. Sancţiuni

VII. Intrarea în vigoare